Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye

Alkalmassági beszélgetés


Festménykiállítás


Március 2-ig látogatható a Balatonfüredi Tagintézmény könyvtárában nyílt festménykiállítás.

 

Szervező: Kárpáti-Beneda Ágnes könyvtáros-rajztanár

 

A galéria megtekinthető itt.

Meghívó


Központi írásbeli vizsga


2015. ÉVI KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA


 

A központi írásbeli vizsga időpontja és helyszíne

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye 2015. január 17-én, szombaton 9:15-től várja a központi írásbeli vizsgát író diákokat. Megérkezés legkésőbb 9:45-ig  a Balatonfüred, Hősök tere 1. szám alatti iskola épületbe.

Magyar nyelvből 10:00-kor, matematikából 11:00-kor kezdődik az írásbeli vizsga.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

 

Segédeszközök

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

  

A központi írásbeli vizsga időigénye és a feladatlapok tartalma

A központi írásbeli vizsgákhoz a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik el. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

 

A feladatlapok értékelése

Tekintve, hogy a tanulónak a központi írásbeli vizsgán szerzett pontszámait valamennyi vizsgát előíró intézménynek el kell fogadnia, rendkívül fontos a feladatlapok egységes értékelhetősége és értékelése. Az egységes értékelhetőséget a feladatlapok összeállítóinak, az értékelés egységességét a középiskoláknak kell biztosítaniuk.

 A kiértékelt feladatlapok megtekintése

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2015. január 26-án, hétfőn 8:00-16:00 között, az iskola titkárságán, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

 A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

A fentiekről a vizsgázókat a központi írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgát szervező iskolának tájékoztatnia kell. A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középiskola által kijavított feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje. Az egyes iskolák felvételi eljárásán belül azonban a központi írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

 

Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2015. február 5-ig. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját (a továbbiakban együtt felvételi lapok), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A 9. évfolyamra történő jelentkezés esetén az általános iskola a felvételi lapokat a KIFIR rendszerben állítja elő, és továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694).

 

A középiskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását. Ebben az esetben az Értékelő lap másolatban csatolható, az Értékelő lapot kiállító iskola általi hitelesítése azonban nem lehet kötelező. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad. A felvételt hirdető középfokú iskola a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést megküldi a jelentkezőnek és az általános iskolának.

 

Antal Ágnes

 

igazgató

A félévi osztályozó vizsgák rendje


A félévi osztályozó vizsgák rendje

 

2015. január 13.

Írásbeli vizsgák

Óra

Időpont

Tantárgy

Terem

1.

7:45-8:30

 • magyar nyelv

21.

2.

8:40-9:25

 • irodalom

21.

3.

9:35-10:20

 • biológia

21.

4.

10:35-11:20

 • testnevelés, önvédelmi sport (csak gyakorlat)

16.

 

2015. január 14.

Írásbeli vizsgák

Óra

Időpont

Tantárgy

Terem

1.

7:45-8:30

 • rendészeti alapismeretek

18.

2.

8:40-9:25

 • idegen nyelv

21.

3.

9:35-10:20

 • történelem

21.

4.

10:35-11:20

 • társadalomismeret

21.

5.

11:30-12:15

 • rajz

21.

 

2015. január 15.

Írásbeli vizsgák

Óra

Időpont

Tantárgy

Terem

1.

7:45-8:30

 • matematika

21.

2.

8:40-9:25

 • mezőgazdasági alapismeretek

21.

3.

9:35-10:20

 • hittan (csak szóbeli)

21.

4.

10:35-11:20

 • informatika

20.

 

Szóbeli vizsga 14 órakor mind a három nap az aznapi vizsgatárgyakból.

 

Eredményhirdetés a szóbeli vizsgák befejezése után.